Doprava zdarma na objednávky za více jak 750 Kč

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky



společnosti ROSH a.s.

se sídlem Vlastislavova 1636/7, Praha, 140 00

IČ: 25391976

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 12363

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.levne4you.cz



Kontaktní údaje:

email: info@rosh.cz

telefon: +420 722 501 123

adresa provozovny: Těšínská 1316, 735 14 Orlová



I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen jako „obchodní podmínky“) obchodní společnost Rosh a.s., se sídlem Vlastislavova 1636/7,Praha 14000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 12363 (dále jen jako „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen jako „spotřebitel“) či jinou osobou jako podnikatelem (spotřebitel s podnikatelem dále společně uvedeni jen jako „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.rosh.cz (dále jen jako „internetový obchod“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídi příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

II. Zákaznický účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží přímo z internetového obchodu také bez registrace.

2.2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen emailovou adresou a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

2.6. Kupující bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Informace o zboží a cenách

3.1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, pokud není u ceny zboží výslovně uvedeno, že cena zboží je bez DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení neomezuje možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3 V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

3.4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

IV. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

4.1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,

 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  

4.3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.

4.4. Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na emailovou adresu kupujícího uvedenou při objednávce zboží. Potvrzení objednávky je prodávajícím odesíláno automaticky a nepovažuje se za přijetí objednávky (akceptaci) ze strany prodávajícího. Přílohou potvrzení objednávky jsou i tyto obchodní podmínky.

4.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládaných nákladů na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

4.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na emailovou adresu kupujícího, kterou uvedl v objednávce.

4.7. V případě, že některý z požadavků kupujícího uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle prodávající před přijetím objednávky (akceptací) kupujícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na emailovou adresu prodávajícího info@rosh.cz.

4.8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení o obdržení objednávky dle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a současně zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky na emailovou adresu prodávajícího roshas@rosh.cz.

4.9. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

V. Platební podmínky a dodání zboží

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího;
  CZK účet 
  2302272959/2010
  EUR účet 2002272973/2010

 • bezhotovostně platební kartou;

 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně prodávajícího na adrese Těšínská 1316, 735 14 Orlová;

 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek.

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. V případě platby v hotovosti, na dobírku či ve výdejně zásilek je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn až okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5.5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není považována za zálohu.

5.6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5.7. Zboží je kupujícímu doručeno na adresu určenou kupujícím v objednávce zboží, nebo prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil. Kupující si objednané zboží může rovněž vyzvednout osobně v provozovně prodávajícího na adrese Těšínská 1316, 735 14 Orlová. Volbu způsobu dodání zboží provádí kupující během objednávání zboží.

5.8. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.9. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li si kupující zboží, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění ve výši obvyklé. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.10. Kupující je povinen si objednané zboží převzít. Pokud si kupující objednané zboží nepřevezme, bude takové jednání kupujícího považováno za podstatné porušení smlouvy. V takovém případě bude kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou takovým porušením smlouvy. Výši škody pak představují náklady na doručení zboží kupujícímu a případné manipulační poplatky, které prodávající v dobré víře uhradil ve výši 200,- Kč.

5.11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.12. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně provedených plateb na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající zašle kupujícímu daňový doklad – fakturu na emailovou adresu kupujícího uvedenou kupujícím při objednávce zboží.

5.13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů spojených s balením a dodáním zboží, nejdříve však převzetím zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím internetového obchodu, má spotřebitel právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v uvedeném formuláři ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

6.2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky zboží, která podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. spodní prádlo či plavky).

6.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu provozovny prodávajícího Těšínská 1316, 735 14 Orlová, či elektronicky na emailovou adresu prodávajícího info@rosh.cz. Prodávající potvrdí spotřebiteli bezodkladně přijetí formuláře k odstoupení od smlouvy. Ve formuláři musí být spotřebitelem uvedeno alespoň jméno a příjmení, číslo objednávky, označení zboží a číslo účtu pro vrácení peněz.

6.4. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.5. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy a vrácené zboží není kompletní nebo je prokazatelně použité či poškozené, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody odpovídající snížené hodnotě zboží. Prodávající v takovém případě vrací kupujícímu takto ujednanou sníženou kupní cenu. V případech, kdy bude zboží dále neprodejné, může pohledávka prodávajícího činit částku odpovídající plné ceně zboží.

6.6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy oprávněně, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní od odstoupení od kupní smlouvy, vrátit mu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to v zásadě stejným způsobem jako je přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

6.7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající poukáže kupujícímu zpět peněžní prostředky do 30 dní od vrácení zboží a dodání vyplněného formuláře. Pokud kupující nevyplní formulář odstoupení od smlouvy, může dojít k prodloužení řešení jeho případu.

6.8. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady kupujícího zasláno zpět.

6.9. Při odstoupení od kupní smlouvy nesmí kupující zaslat zboží prodávajícímu na dobírku, v takovém případě nebude zboží prodávajícím přijato.

6.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím

7.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce či dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží v důsledku čehož není prodávající schopen objednané zboží dodat.

7.2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, či došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží.

7.3. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, resp. s takovým kupujícím smlouvu vůbec neuzavřít, pokud kupující v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem (např. kupující si nepřevzal objednané zboží).

7.4. Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na emailovou adresu uvedenou kupujícím při objednávce zboží. Dále je prodávající povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena, případně sníženou kupní cenu v souladu s těmito obchodními podmínkami.

VIII. Práva z vadného plnění

8.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím prováděné,

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.4. Je-li vadné plnění prodávajícího podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na:

 • dodání nového zboží bez vad,

 • bezplatnou opravu zboží,

 • přiměřenou slevu z kupní ceny,

 • odstoupit od kupní smlouvy.

8.5. Je-li vadné plnění prodávajícího nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, či na přiměřenou slevu z kupní ceny

 • 8.6. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě zboží opakovaně (třetí reklamace pro stejnou vadu nebo čtvrtá reklamace pro vady odlišné) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na přiměřenou slevu z kupní ceny, právo na výměnu zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

8.7. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

8.8. Nezvolí-li si kupující své právo při podstatném porušení kupní smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení kupní smlouvy.

8.9. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu zboží sám způsobil, nebo ji způsobila třetí osoba odlišná od prodávajícího a bez jeho zavinění.

8.10. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

8.11. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit u prodávajícího na adrese jeho provozovny Těšínská 1316, 735 14 Orlová. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy reklamace kupujícího dojde prodávajícímu a kupující zároveň dodá prodávajícímu reklamační formulář.

8.12. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy. Současně má kupující povinnost vytknout prodávajícímu vadu zboží, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.

8.13. Reklamované zboží nesmí zaslat kupující prodávajícímu na dobírku. V takovém případě nebude reklamované zboží ze strany prodávajícího převzato.

8.14. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

8.16. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je prodávající povinen kupujícího informovat, a to na emailovou adresu, kterou kupující uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Současně kupující v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.

8.17. Pro případ, že si kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené prodávajícím reklamované zboží, je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

8.18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

8.19. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

IX. Doručování

9.1. Kupujícímu může být doručováno na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu či při objednávce zboží.

X. Ochrana osobních údajů

10.1. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů. Zásady, kterými se zpracování osobních údajů řídí jsou obsaženy zde https://www.rosh.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

XI. Řešení stížností

11.1. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím emailové adresy info@rosh.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Pro případ, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.



Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2022

 


 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz